Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δικαιοσύνη, 2014-2020”: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρωτοβουλίες στον τομέα πολιτικής για τα ναρκωτικά

Το πρόγραμμα ∆ικαιοσύνη 2014-2020 υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα ∆ικαιοσύνη αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων Αστική ∆ικαιοσύνη, Ποινική ∆ικαιοσύνη και πρόληψη της τοξικομανίας και προγράμματα πληροφόρησης (Civil Justice, Criminal Justice and Drug Prevention and Information Programmes). Με συνολικό προϋπολογισμό 378 εκατ. ευρώ, ο γενικός στόχος του προγράμματος ∆ικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης,  με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων νομικών επαγγελματιών, και θα στηρίξει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Στόχος της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά έργα σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που έχει τεθεί για την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία και τις πτυχές της πρόληψης του εγκλήματος που συνδέονται με το γενικό στόχο του προγράμματος ∆ικαιοσύνης.

Επιλέξιμες δράσεις

Πιο συγκεκριμένα, βασικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εξής:

  • Προώθηση της πρακτικής εφαρμογής των πορισμάτων της έρευνας για τα ναρκωτικά, και ιδιαιτέρα το ζήτημα του εθισμού, για την αντιμετώπιση τρεχουσών προκλήσεων και νέων απειλών.
  • Υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών για την ενίσχυση της συνεισφοράς τους σε έργα σε τοπικό επίπεδο και σε δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών.
  • ∆ιεύρυνση της γνωστικής βάσης και των καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης του φαινομένου των νέων ψυχοενεργητικών ουσιών.

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σχέδιο βιωσιμότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα του έργου έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και μετά το πέρας της ενωσιακής χρηματοδότησης.

Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδοτηθούν ερευνητικές δραστηριότητες, συλλογή δεδομένων, σεμινάρια κατάρτισης, δημιουργία δικτύων συνεργασίας, ανταλλαγές καλών πρακτικών, εκδηλώσεις, συνέδρια, συναντήσεις ειδημόνων, δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης.

Επιλέξιμοι φορείς

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί, διεθνείς οργανώσεις, καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τη συμμετοχή 2  φορέων από διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 2,012 εκατ. ευρώ με το ποσοστό της ενωσιακής συνδρομής να ανέρχεται στο 80% των επιλέξιμων δαπανών των προτεινόμενων δράσεων. Το ελάχιστο ποσό της αιτούμενης ενωσιακής συνδρομής ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2016. Τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση,  καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ανωτέρω πρόσκλησης :

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/21067-just-2016-ag-drug.html

Σύμφωνη γνώμη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2βν.3345/2005

Tέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής,  πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).

 

Διαβάστε Επίσης  UNODC World Drug Report 2020: Η παγκόσμια χρήση ναρκωτικών αυξάνεται ενώ o COVID 19 έχει εκτεταμένο αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές ναρκωτικών

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!